Projekti

NOVIM VJEŠTINAMA ZA BOLJU ZAJEDNICU

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga - „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza II“ za projekt pod nazivom „Novim vještinama za bolju zajednicu“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0049.

zazeli2 web

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju 18 mjeseci provedbe projekta.
Ovim projektom osigurali smo održivost i nastavak projektnih aktivnosti iz Zaželi faza I.

PROVODITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije uz partnere HZZ, Centar za socijalnu skrb Petrinja i Grad Petrinja.

UGOVORNO TIJELO:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (PT 1)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)

VRIJEME PROVEDBE: 18.6.2020. – 18.10.2021.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.857.150,00 HRK, 100% financiran sredstvima EU.
VODITELJICA PROJEKTA: Manda Šalić

CILJ PROJEKTA: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za 20 žena pripadnica ranjivih skupina s područja Sisačko-moslavačke županije te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 120 krajnjih korisnika.

U razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. svaka žena će pružati potporu za 6 korisnika (ukupno 120 korisnika)

Projektom su osigurana sredstva za:
- prijevoz korisnika kako bi zadovoljili razne životne potrebe (odlazak liječniku, kupovinu, rješavanje raznih administrativnih obveza)
- obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine
- higijenska sredstva za svakog korisnika
- promidžbeni materijali

Korisnici, njih 120, žive u slijedećim gradovima i naseljima: Petrinja, Češko Selo, Kolonija, Mošćenica, Gora, Sisak, Novska, Bročice, Glina, Donje Mokrice, Budičina, Greda, Rajići…

Korisnici su većinom članovi UOSI SMŽ i sugrađani starije životne dobi koji su u potrebi za ovim aktivnostima s područja cijele SMŽ koji većinom žive u ruralnim područjima i ne žele napustiti svoje domove pa će rezultati ovog projekta biti itekako višestruki.

PUZLA

PUZLAPodrška, Unaprjeđenje, Zauzimanje, Lakoća pristupa, Adaptacija

puzla LOGO 1

Jedan je od ukupno 3 projekta kojeg je u 2020. godini UNIQA osiguranje odabrala za financiranje kroz program donacija u iznosu od 117.500,00 kn. Prijavom projekta povezale su se tri udruge u četiri hrvatske županije s idejom da obuhvate i unaprijede psihosocijalnu podršku i ranu intervenciju za djecu iz spektra autizma.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJICA PROJEKTA: Aleksandra Milković, dipl.nov. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

PARTNERI NA PROJEKTU: 
Udruga obitelji djece s autizmom DAR iz Osijeka
Udruga za autizam POGLED iz Nedelišća
Coralina, obrt za savjetovanje i poduku

PUZLA PARTNERI

IZVODITELJICA NA PROJEKTU: Maja Bonačić, magistrica psihologije, praktičarka terapije igrom i majstorica NLP-a

CILJ PROJEKTA:
Kroz provedbu projektnih aktivnosti, u udrugama partnerima, stručnim radionicama za struku ojačat će se terapeuti za pružanje psihosocijalne podrške i inovativniji stručni rad s djecom iz spektra autizma, dok će se kroz radionice s roditeljima raditi na njihovom obiteljskom i osobnom osnaživanju kako bi i sami omogućili bolji ishod intervencije za dijete „iz spektra“ koje se nalazi u toj obitelji. Iznimno važno je sačuvati roditelje od „burnout-a“, a uz to cilj je podučiti roditelje vještinama kako da se nose u kriznim i emocionalno zahtjevnim situacijama.
Dječji mozak u najvećoj mjeri razvija se do pete godine života (čak 75% sinapsi) te je iznimno važno da dijete, ako postoje odstupanja, što ranije dobije intervenciju u skladu s potrebama. Da bi se mogao osigurati odgovarajući plan terapjia, potrebna je cjelokupna razvojna procjena i dijagnostika. Kvalitetna dijagnostička procjena upravo je glavni cilj ovog projekta kako bi se lakše oformio plan terapija u suradnji sa stručnjacima koji rade već u postojećim udrugama. Iz komunikacije s roditeljima i kroz kliničku praksu, uočila se, u kontekstu rane intervencije, potreba za razvojnim procjenama. Glavno mjesto za procjene (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) trenutno ima zatvorenu listu prijava, a za pojedine procjene čeka se i do 2 godine. Roditelji moraju putovati u Zagreb da bi dobili procjenu (pogotovo na području procjene komunikacije), stoga je posebna vrijednost ovog projekta što Uniqa financira partnerskim udrugama za svoje najmlađe članove ukupno 20 razvojnih procjena i 17 procjena ADOS II koje će provoditi Centar Coralina.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Prijavljenim projektom izravnu korist dobiti će ukupno 30 djece s TUR iz spektra autizma, 50 roditelja i članova obitelji te 25 stručnjaka iz 4 županije (radni terapeuti, senzorni terapeuti, logopedi, edukacijski rehabilitatori, psiholozi, NFD terapeuti, pomoćnici u nastavi). Osnovne aktivnosti projekta su međusobno povezivanje, umrežavanje, prijenos znanja i primjera dobre prakse između udruga u projektu, a sve aktivnosti projekta PUZLA doprinose boljoj djetetovoj socijalnoj uključenosti i prevenciji institucionalizacije djece s TUR u Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA

MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA program je Udruge osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz trogodišnji program "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge", a u tu svrhu osigurana su sredstva za svaku godinu programa, zaključno do 31.svibnja 2023. godine u iznosu 230.00,00 kn (ukupno 690.000,00 kn za 3 godine)

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

VODITELJICA PROGRAMA: Aleksandra Milković, dipl.nov.

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - - trogodišnji programi za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ područje: II. problemi i zadovoljavanje potreba osoba s prioritet: I. prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika; vrste usluga i aktivnosti: prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju (psihosocijalna podrška – individualan i grupni rad – neposredan rad s korisnicima, savjetodavni rad, osnaživanje i međusobno povezivanje (umrežavanje) obitelji djece s tur, razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici (županiji), prevencija institucionalizacije mladih osoba s invaliditetom i veća kvaliteta života (poludnevni boravak – odmor od skrbi – radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja stečenih znanja i vještina , cjeloživotno učenje i jačanje organizacijskih kapaciteta i nabava opreme za rad

VRIJEME PROVEDBE: lipanj 2020. - svibanj 2023.

VRIJEDNOST PROGRAMA: 230.000,00 kn za svaku godinu programa

PARTNERI U PROGRAMU: Centar za socijalnu skrb Petrinja, Grad Petrinja, Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija

PARTNERI LOGO

AKTIVNOSTI PRVE GODINE PROGRAMA: 01.06.2020. do 31.05.2021.
1.Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta
2.Razvojna procjena i dijagnostika novoupisane djece – rana intervencija – usluga vanjskog stručnjaka
3.Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku
4.Terapija senzorne integracije u uređenom kabinetu u prostoru Udruge Soba čuda u Sisku, Frankopanska 5.
5.Individualna psihosocijalna podrška i savjetovanja roditelja i članova obitelji – vanjski stručnjak
6.Psihosocijalno osnaživanje roditelja te mladih i odraslih osoba s invaliditetom –psihoterapeutske razgovaraonice -grupni susret psihosocijalne podrške – vanjski stručnjak
7.godišnji susret roditelja i djece, obitelji, članova udruge i zaposlenika u cilju međusobnog povezivana, osnaživanja i umrežavanja
8.Senzibilizacija opće javnosti
9.Jačanje organizacijskih kapaciteta udruge – edukacija – 10 radionica za roditelje i struku

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice te razvoj suradničkih odnosa udruge s jedinicama područne i lokalne samouprave. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA:
Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom.
Provedbom programa uspostaviti će se multidisciplinarni stručni tim koji će s vanjskim suradnicima pokriti područje od procjene, podrške djeci i roditeljima, osobama s invaliditetom , usluga savjetovanja i pomaganja, te godišnji program događanja u zajednici s ciljem unapređenja socijalne uključenosti svih korisnika. Po okončanju provedbe, djeca s TUR, roditelji i osobe s invaliditetom obuhvaćene projektom biti će bolje integrirane u lokalnu zajednicu, a stručnjaci ključnih dionika lokalne zajednice će steći znanja koja će unaprijediti kvalitetu njihova rada s osobama s invaliditetom.
Konačno, međusektorskim umrežavanjem tijekom provedbe programa jačati će se lokalna zajednica.
Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav.
Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA TRI GODINE PROVEDBE PROGRAMA:
• Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 3 senzorna terapeuta, dipl.učitelj, psiholog, psihoterapeut)
• Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje mlade stručne osobe do 30 godina – (radni terapeut – imamo dvije djelatnice na rodiljnom dopustu te smo raspisali natječaj za radnog terapeuta. Istekao je u ožujku, ali ga zbog situacije s pandemijom i Covidom 19 nismo obnavljali – stranice HZZ. U planu nam je čim se uspostavi redovan rad jer trenutno 2 radna terapeuta pokrivaju 88 djece s TUR – u tijeku raspisanog natječaja 2 grupe kod jednog terapeuta su dobivala svaki drugi tjedan termin)
• 130 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njiihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
• 130 obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom 3 godine programa upoznata je sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice)
• Do 60 roditelja, samohranih roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju kroz individualno i grupno psihosocijalno osnaživanje postiglo je unaprijedilo su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijeđuju standardi OSI te se postiže bolja integracija u širu društvenu zajednicu
• Tijekom 3 godine zajedničkim druženjem roditelja i djece potaknuli smo razvijanje neformalne mreže obitelji. Na svim poljima, i među starijim i mladima razvila se međusobna interakcija, socijalno uključivanje, jačanje kompetencija te stvaranje mreže međusobne podrške i povezivanja.
• 10 mladih osoba s invaliditetom kroz poludnevni boravak (odmor od skrbi) savladalo je bolje funkcioniranje u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme, uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije)- postepeno odvajanje od obitelji i priprema za neovisno življenje te što bolju kvalitetu samozbrinjavanja za ulazak u danas-sutra stambene zajednice
• Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
• Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
• Multidisciplinarni tim kroz 3 godine programa dodatno su dobili jačanje osobnih kompetencija i kapaciteta dodatnim edukacijama za uvođenje novih terapijskih pristupa u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije
• Izrađeni i otisnuti informativni i edukacijski letci, brošure i vodiči kroz socijalne usluge u zajednici radi bolje informiranosti potencijalnih budućih korisnika socijalnih usluga, ali i šire zajednice, te ustanova i institucija koje se u svom radu susreću s djecom s razvojnim teškoćama te osobama s invaliditetom
• Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti), opisane usluge bit će dostupne u uredima i prostorima Udruge u Petrinji, Sisku i Novskoj te će im gravitirati i članovi iz H. Kostajnice, Gline, Popovače, Martinske Vesi, Dvora i manjih ruralnih mjesta. Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

#pružimiruku

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije u partnerstvu sa Srednjom školom Petrinja od siječnja do prosinca 2020. godine provodi projekt #pružimiruku
Projekt je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Subcategories

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Podrška za bolji i kvalitetniji život

ESFlenta2

Projekt Podrška za bolji kvalitetniji život financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.